Sevkiyat ve Ödeme Koșulları:

1. Genel

Siparișin verilmesi ile birlikte așağıdaki sevkıyat ve ödeme koșulları sipariș veren tarafından kabul edilmiș addedilir. Herhangi bir yazılı değișiklik yapılmaması halinde bu koșullar ticari ilișkinin tamamı süresince geçerli kalacaktır. Müșterinin, bizim koșullarımızdan farklılık arz eden tüm satınalma koșulları bizim nezdimizde geçerli değildir. Sadece müșterinin bizim koșullarımızdan farklılık arz eden münferit koșullarını yazılı olarak kabul etmemiz halinde bu tür koșullar bizim için bağlayıcı olacaktır.

2. Teklifler ve Fiyatlar

Aksi yönde herhangi bir anlașmaya varılmadığı sürece yapılan fiyat tekliflerinin geçerlilik süreleri mevcuttur ve bu fiyatlar bağlayıcı değildir. Tüm sevkıyatların satıș fiyatları olarak sevkıyat günündeki fiyatlar geçerli olacaktır. Herbir sevkıyat için en son açıklanan fiyat listesi geçerlidir. Aksi yönde bir bildirim yapılmadığı sürece tüm fiyatlara Katma Değer Vergisi eklenecektir.

3. Sevkıyat, Kabul, İcra Yeri

Tüm siparișlerde gönderim maliyetleri ve riski sipariș verene ait olmak üzere bizim depomuz çıkıșlıdır. Sevkıyat masrafının alıcıya ait olmaması halinde de bu koșul geçerlidir. Nakliye esnasında ya da teslimat yerinde meydana gelen hasarlardan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Sipariș veren malı teslim almadan önce maldaki hasarı, zararziyan ya da kaybı nakliye firmasına bildirecek ve bu firmadan zararın tazmini talebinde bulunacaktır. Alınan tüm siparișlerde sevkıyat olanakları saklı tutulmaktadır. Sevkıyatta gecikme ya da sevkıyatı yerine getirmeme sipariș verene siparișten vazgeçme hakkı verirken tazminat talebinde bulunma hakkı vermez. Sevkıyatın zamanında teslimi ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunulmamakta, sorumluluk altına girilmemektedir.

4. İfa Etme

Maldaki eksikler, hasarlar ile ilgili bildirim malın teslimatından hemen sonra yapılmalıdır. Bu tür bildirimler malın kurulumundan önce kesinlikle yapılmalıdır. Müșteri sadece malın değiștirilmesi yada azaltılması talebinde bulunabilir. Müșteri bunun dıșında eksik sevkıyattan dolayı herhangi bir talepte bulunamaz. İfa yeri (teslim yeri) sevkıyat masrafının alıcıya ait olmaması halinde dahi İstanbul’daki yükleme yeridir. Numuneye göre yapılan satıșlarda sadece numunenin kalitesine uygun teslimat yapılır. Ürünlerimizin uygulanması ile ilgili olarak güncel prospektüslerimiz ve teknik bilgi broșürlerimiz esas alınmaktadır. Bunun dıșındaki teminatlar yada taahhütler, kullanım özellikleri ile ilgili sorumluluklar özellikle yazılı bir șekilde teminat/garanti verilmemiș olması halinde üstlenilmez. Danıșmanlık ve kullanım klavuzları deneyim ve tecrübeler esas alınarak düzenlenmekte/verilmektedir. Bununla ilgili herhangi bir sorumluluk, teslim edilen malın eksik/kusurlu olması ile ilgili ifa ve sorumluluk taleplerinin yasa ile ilgili düzenlenmiș olması durumu hariç olmak üzere kabul edilmez. Malın kullanıcısı, malın kullanılacağı yerdeki uygulamadan önce kendi olanaklarıyla malın eksiksiz ve kusursuz olduğunu değerlendirecektir. Bu tür ürünlerin uygulanmasında, örneğin malın yeni olmasından dolayı geçerli ve güncel teknik kurallara uygun olmaması halinde müșteri (malın üzerinde sair çalıșmalar yapan) uygulamayı yapan ile ilgili anlașmaları yapmakla mükelleftir.

5. Ödeme

Fatura bedeli, fatura tarihindeki TCMB döviz satıș kuru üzerinden YTL olarak ödenecektir. İskonto ve indirimler sadece özel anlașmalara istinaden yapılmaktadır. Vadesi gelen eski faturaların ödenmemiș olması halinde düzenlenecek yeni faturalarda kesinlikle iskonto yapılmaz. Ödemenin sözleșmeye uygun yapılmaması halinde, herhangi bir ihtar yapmaya gerek olmaksızın ana tutar üzerinden % 7 faiz ișletme hakkına sahip bulunmaktayız. Kabul edilen çek, senet yada bonolar çözülmelerinden sonra ödeme olarak kabul edilirler. Ödeme koșullarına riayet edilmemesi yada sözleșmenin imza edilmesinden sonra müșterinin kredibilitesini olumsuz etkileyecek bilgilerin tarafımıza ulașması halinde tüm alacaklarımız muaccel hale gelebilir yada böyle bir halde sözleșme tarafımızca feshedilebilir. Tanımadığımız müșterilere yapılacak teslimatlarda yada küçük çaplı siparișlerde yada tarafımızca önemli addedilen bir nedenden ötürü teslimat ödemenin yapılmasını takiben yapılır yada malın bizden teslim alınacak olması halinde nakit ödeme talebinde bulunulabilir.

6. Mülkiyet hakkı

Müșteri tarafından ödemenin tamamı yapılıncaya kadar ürün bizim mülkiyetimizde kalacaktır. Malın mülkiyetinin tarafımızda saklı olması kaydıyla yapılan teslimatlarda müșteri üçüncü șahısların mala müdahalesini derhal bildirmekle mükelleftir. Teslim edilen malın yada bu maldan üretilen eșyanın müșteri tarafından tekrar satılması yada arazinin en önemli unsurlarını teșkil edecek șekilde üçüncü bir șahsın arazisi üzerine kurulması halinde, müșterinin kendi yaptığı satıștan ve kurulumdan üçüncü șahıslar nezdinde doğan alacakları ve yan hakları tarafımıza geçecektir. Böylesi hallerde feragat beyanına gerek duyulmaz. Mülkiyetin saklı olması ile ilgili haklar müșterinin tüm ödemeleri yapmasına kadar geçerli kalacaktır.

7. Farklılıklar

Yukarıdaki koșullarda yapılacak değișiklikler yazılı olmaları halinde geçerlilik kazanacaktır. Sözlü yada telefonla yapılan anlașmalar sadece yazılı olarak teyit edilmeleri halinde geçerli olacaktır. Müșterinin yukarıdaki koșullarla çelișen koșulları kabul edilmez. İșbu sevkiyat ve ödeme koșullarının münferit maddelerinin geçerli yasalara aykırılık arz etmesi halinde diğer maddeler geçerliliğini koruyacaktır.

8. Yetkili Mahkeme ve Son Madde

Çek ve senet ișleri de dahil olmak üzere, müșterinin tüccar olması halinde yada sivil mahkeme usulü madde hükümlerinin söz konusu olması halinde yetkili Istanbul mahkemeleridir. Sözleșme ile ilgili olarak ortaya çıkacak anlașmazlıklarda, yurt içindeki yerli ticaret ilișkilerinde olduğu gibi sadece Türkiye Cumhuriyeti yasaları geçerlidir. İșbu sevkıyat ve ödeme koșullarının münferit hükümlerinin geçersiz olması, diğer maddelerin geçersizliği anlamına gelmez.