Warunki dostaw i płatności

1. Postanowienia ogólne

Poprzez udzielenie zlecenia zlecający akceptuje i poddaje się działaniu niniejszych ogólnych warunków dostaw i płatności. Niniejsze warunki obowiązują przez cały czas trwania stosunków handlowych, chyba że zostaną w formie pisemnej zmienione. Sprzeciwiamy się stanowczo warunkom kupna klienta o ile odbiegają one od naszych warunków. Jedynie, gdy odbiegające pojedyncze warunki klienta, zostaną przez nas przyjęte na piśmie, są one dla nas zobowiązujące.

2. Oferety i ceny

W braku innych jednoznacznych uzgodnień wszystkie oferty traktuje się jako wolne od zobowiązań i niewiążące. Wiążącą ceną sprzedaży dla wszystkich dostaw jest cena obowiązująca w dniu dostarczenia towaru. Każdorazowo wiążące są ceny zwarte w ostatnim wydanym cenniku. W braku odmiennych postanowień, jako wiążące są ceny bez podatku obrotowego (tzn. bez VAT).

3. Dostawa, odbiór, miejsce spełnienia świadczenia

Dla wszystkich zleceń przesyłka następuje na koszt i ryzyko zamawiającego z zakładu producenta albo z naszego magazynu, również w przypadku dostaw bezfrachtowych. Wyłączona jest odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód zaistniałych podczas transportu lub w miejscu przeznaczenia. Na zamawiającym ciąży obowiązek zgłoszenia przewoźnikowi uszkodzeń i utraty rzeczy, przed odbio- rem oraz obowiązek zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych. Zastrzega się dla wszystkich zleceń możliwość doręczenia. Zwłoka w dostawie uprawnia zamawiającego do odstąpienia od umowy, bez prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Nie pono- simy odpowiedzialności z tytułu terminów dostaw.

4. Rękojmia

Roszczenia z tytułu braków ilościowych winny być dochodzone niezwłocznie po otrzymaniu towaru, w każdym razie przed jego wbudowaniem. Z tytułu dostaw obciążonych wadami kupującemu przysługuje wyłącznie prawo odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny. Wszelkie inne roszczenia zostają wykluczone. Miejscem spełnienia świadczenia, również w przypadku dostaw bezfrachtowych, jest miejsce załadunku w Iserlohn/Niemcy. Przy sprzedaży według wzoru gwarancja obejmuje wyłącznie odbiór fachowy metodą pobierania próbki. W przypadkach dalszego przetwarzania naszych produktów, odsyłamy każdorazowo do naszych aktualnych prospektów i instrukcji technicznych. Zapewnienia o jakichkolwiek właściwościach użytkowych wykraczających poza ramy tychże prospektów i instrukcji są bezskuteczne, chyba że zostaną odrębnie zagwarantowane na piśmie.Porady i instrukcje użytkowania opracowane zostały w oparciu o przeprowadzone doświadczenia i badania oraz według najlepszej wiary. Odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu nie ponosimy, chyba że, wady dostarczonego produktu upoważniają do roszczeń uregulowanych prawnie na zasadzie gwarancji lub odpowiedzialności cywilnej. Użytkownik produktu nie zostaje zwolniony z odpowiedzialności fachowego sprawdzenia produktu przed montażem, zgodnie z istniejącą sytuacją na budowie, pod względem wad lub zastosowania produktu dla konkretnego zastosowania. Przy wbudowaniu produktów, które np. ze względu na swą nowość lub rodzaj wbudowania, nie odpowiadają zasadom reguł techniki, odpowiada klient (przetwórca) za podjęcie odpowiednich umów z inwestorem.

5. Płatność

Rachunki wystawiane przez naszą firmę należy regulować w Euro zgodnie z terminem wymagalności. Skonto oraz rabat udzielane zostają tylko na podstawie osobnych uzgodnień. W przypadku, że wcześniejsze, należne rachunki nie zostały jeszcze wyrównane, wykluczone jest potrącenie skonta na nowych rachunkach. W razie niezachowania umownych terminów płatności przysługuje nam prawo naliczania, począwszy od daty wymagalności, odsetek przekraczających o 5% bazową stopę procentową rocznie (§ 247, Abs. 1 BGB). W razie płacenia w formie przelewów potwierdzanych, wekslami czy czekami, zapłata liczy się jako dokonana od dnia ich realizacji. W przypadku niedotrzymywania naszych terminów płatności lub w przypadku gdy dowiemy się o innych okolicznościach, które prowadzą do obniżenia naszego zaufania co do wypłacalności i rzetelności klienta, możemy zażądać natychmiastowej zapłaty wszystkich naszych wierzytelności. Fakt ten upoważnia nas również do odstąpienia od umowy. Dostawy do nieznynych nam klientów albo w ramach tzw. małych zleceń lub   z innych uznanych przez nas za konieczne powodów, mogą być realizowane za pobraniem przez doręczyciela lub przy odbiorze możemy wymagać zapłaty gotówką.

6. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitego spłacenia przez  kupującego  wszystkich  roszczeń  wynikających z umowy. Na kupującym ciąży obowiązek niezwłocznego informowania o prawach osób trzecich do towarów dostarczonych z zastrzeżeniem prawa własności. W razie dalszego zbycia dostar- czonych przez nas towarów lub zbycia przedmiotów z tych towa- rów wyprodukowanych albo wbudowania ich na nieruchomości osoby trzeciej, tak że staną się częścią składową tej nieruchomości - wszelkie roszczenia oraz prawa pochodne sprzedawcy zarówno wobec nabywcy jak i osób trzecich, przechodzą na nas. Nie ma wymogu skladania odrębnego oświadczenia woli o przelewie (cesji). Prawa wnikające z zastrzeżenia własności są skuteczne do momentu całkowitego wygaśnięcia wszystkich ewentualnych zobowiązań, które w interesie kupującego lub odbiorcy przejął dostawca / sprzedający.

7. Zmiany

Jakiekolwiek zmiany niniejszych warunków wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Uzgodnienia ustne lub telefoniczne mogą być wiążące tylko wówczas, jeżeli zostaną potwierdzone na piśmie. Ogólne warunki kupującego sprzeczne z niniejszymi nie podlegają uznaniu. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków dostaw i płatności okazałyby się sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, nie wywiera to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

8. Sąd właściwy i uwagi zamykające

Sądem właściwym, również w sprawie weksli oraz czeków, jest sąd w Iserlohn lub Hagen o ile klient jest zarejestrowanym kupcem, lub gdy spełnione zostają warunki wynikającez §38 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (ZPO). Ewentualne sprawy sporne wynikające z realizacji postanowień umowy rozstrzygane zostają na podstawie prawa niemiecckiego, w taki sam sposób jak sprawy sporne pomiędzy krajowcami w kraju. W przypadku, gdyby pojedyncze z punktów niniejszych „Warunków dostaw i płatności” straciły swoją ważność, to pozostałe zapisy tych zasad pozostają w mocy.