Όροι παράδοσης και πληρωμής

1. Γενικά

Με την ανάθεση της παραγγελίας τεκμαίρεται ότι ο πελάτης αποδέχεται τους παρακάτω όρους παράδοσης και πληρωμής. Οι όροι αυτοί εξακολουθούν να ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης εφόσον δεν τροποποιηθούν εγγρά- φως. Αρνούμαστε οποιουσδήποτε όρους αγοράς του αγοραστή εφόσον αποκλίνουν από τους δικούς μας όρους. Τέτοιοι επί μέρους αποκλίνοντες όροι του αγοραστού είναι δεσμευτικοί για μας μόνον εφόσον τους έχουμε αποδεχθεί εγγράφως.

2. Προσφορές και Τιμές

Εφόσον δεν συμφωνείται ρητώς διαφορετικά, η οποιαδήποτε προσφορά θεωρείται μη δεσμευτική. Για όλες τις παραδόσεις ισχύει ως τιμή πώλησης η εκάστοτε κατά την ημέρα της παρά- δοσης ισχύουσα τιμή. Ισχύουσα είναι η τιμή που αναφέρεται στον εκάστοτε τελευταίο εκδοθέντα τιμοκατάλογο. Εφόσον δεν αναφέρεται ειδικώς διαφορετικά, όλες οι τιμές νοούνται χωρίς ΦΠΑ.

3. Παράδοση, Παραλαβή, Τόπος Εκπλήρωσης

Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται με έξοδα και κίνδυνο του πελάτη από το εργοστάσιο κατασκευής ή από τις αποθήκες μας. Αυτό ισχύει και για τις ελεύθερες κομίστρων παραδόσεις. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημίες που προξενούνται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή στον τόπο προορισμού. Ο πελάτης οφείλει πριν από την παραλαβή των εμπορευμάτων να δηλώσει στον μεταφορέα τυχόν βλάβη ή απώλεια και να του γνωστοποιήσει την αξίωσή του προς αποζημίωση. Η δυνατό- τητα παράδοσης οποιασδήποτε παραγγελίας τελεί υπό επιφύ- λαξη. Τυχόν καθυστέρηση στην παράδοση παρέχει στον πελάτη δικαίωμα υπαναχώρησης, όχι όμως και αποζημίωσης. Η εταιρία μας δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη των παρα- διδόμενων εμπορευμάτων.

4. Εγγύηση

Οι οποιεσδήποτε διαμαρτυρίες για ελαττώματα θα πρέπει να προβάλλονται αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων, σε καμία δε περίπτωση μετά την τοποθέτησή τους. Ο πελάτης δύναται να ζητήσει αναστροφή ή μείωση του τιμήματος, απο- κλειόμενης οποιασδήποτε άλλης αξίωσης λόγω πλημμελούς παράδοσης. Τόπος εκπλήρωσης είναι, ακόμη και επί παραδό- σεων ελεύθερων κομίστρου, το σημείο φόρτωσης στο Iserlohn. Επί πωλήσεων βάσει δείγματος εγγυόμαστε μόνον για την αντι- στοιχία στο δείγμα σύμφωνα με τους κανόνες και τις απαιτή- σεις της τεχνικής. Σε σχέση με την επεξεργασία των προϊόντων μας παραπέμπουμε στα εκάστοτε ισχύοντα προσπέκτους και τις τεχνικές οδηγίες της εταιρίας μας. Πέραν των παραπάνω δεν αναλαμβάνουμε καμία εγγύηση για την καταλληλότητα για οποιαδήποτε χρήση, εκτός εάν κάτι τέτοιο διαβεβαιώθηκε από εμάς εγγράφως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι συμβουλές και οδηγίες χρήσης που παρέχουμε βασίζονται σε εμπειρίες και δοκιμές και γίνονται μετά λόγου γνώσεως, και εξ αυτών δεν συνάγεται οποιαδήποτε ευθύνη μας, εκτός εάν λόγω των ελαττωμάτων του παραδοθέντος προϊόντος γεννώνται αξιώ- σεις ικανοποίησης από την ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα. Ο χρήστης του προϊόντος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέ- ωση να προβαίνει πριν από την τοποθέτηση του προϊόντος σε δική του, τεχνικά εμπεριστατωμένη εκτίμηση σχετικά με το αν το προϊόν είναι ελεύθερο ελαττωμάτων και κατάλληλο προς χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό. Για την τοποθέτηση προϊό- ντων τα οποία π.χ. λόγω της καινοτομίας τους δεν αντιστοιχούν στους αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής, ο πελάτης (επε- ξεργαστής) έχει την ευθύνη της σύναψης σχετικών συμφωνιών με τον κύριο του έργου.

5. Πληρωμή

Η εξόφληση του ποσού του τιμολογίου πρέπει να  γίνεται  μέχρι τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής σε ευρώ. Εκπτώσεις για πληρωμή τοις μετρητοίς ή εντός ολίγων ημερών ή άλλες εκπτώσεις παρέχονται μόνον κατόπιν ειδικής συμφωνίας. Απο- κλείεται η χορήγηση έκπτωσης για πληρωμή τοις μετρητοίς επί νέων τιμολογίων, εφόσον εκκρεμεί η πληρωμή παλαιότερων ληξιπρόθεσμων τιμολογίων. Σε περίπτωση που η πληρωμή δεν γίνει σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, δικαιούμαστε να χρεώσουμε από την ημέρα λήξης της προθεσμίας πληρωμής τόκο με ετήσιο επιτόκιο ίσο με το βασικό επιτόκιο επαυξημένο κατά 5 μονάδες (άρθρο 247 παρ. 1 γερμ. ΑΚ), χωρίς να είναι απαραίτητο να προηγηθεί σχετική όχληση. Οι τυχόν αντί πλη- ρωμής λαμβανόμενες συναλλαγματικές, γραμμάτια ή επιταγές λογίζονται ως πληρωμή μόνον μετά την είσπραξή τους. Η μη τήρηση των όρων πληρωμής ή άλλα γεγονότα που περιέρχο- νται στη γνώση μας μετά τη σύναψη της σύμβασης και μειώ- νουν την πιστοληπτική φερεγγυότητα του αγοραστή, μπορούν να έχουν ως συνέπεια να καθίστανται όλες οι απαιτήσεις μας αμέσως ληξιπρόθεσμες και μας παρέχουν το δικαίωμα να υπα- ναχωρήσουμε από τη σύμβαση. Όταν πρόκειται για παραδόσεις προς άγνωστους σε εμάς πελάτες ή για παραδόσεις μικρών παραγγελιών, αλλά και όταν αυτό κρίνεται από εμάς αναγκαίο εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, η αποστολή δύναται να γίνει επί αντικαταβολή, ενώ στην περίπτωση της παραλαβής από τις εγκαταστάσεις μας μπορούμε να ζητήσουμε πληρωμή της μετρητοίς.

6. Επιφύλαξη της Κυριότητας

Τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητά μας έως ότου εξοφληθούν όλες οι απαιτήσεις μας κατά του αγοραστή εκ της συναλλακτικής σχέσης. Ο αγοραστής υποχρεούται να γνωστο- ποιεί αμελλητί οποιαδήποτε πρόσβαση τρίτων σε εμπορεύματα που έχουμε παραδώσει με την επιφύλαξη της κυριότητας. Σε περίπτωση που ο αγοραστής μεταβιβάσει περαιτέρω ή ενσωμα- τώσει σε ακίνητο τρίτου τα παραδοθέντα εμπορεύματα ή άλλα πράγματα, κατασκευασθέντα εξ αυτών, οι απαιτήσεις που έχει ο πωλητής από τη μεταβίβαση ή την ενσωμάτωση, καθώς και οποιεσδήποτε παρεπόμενες απαιτήσεις κατά των αγοραστών ή τρίτων, περιέρχονται σε εμάς. Δεν απαιτείται ειδική προς τούτο δήλωση εκχώρησης. Τα δικαιώματα εκ της επιφύλαξης της κυριότητας ισχύουν μέχρι την πλήρη απαλλαγή από ενδεχόμε- νες υποχρεώσεις τις οποίες ανέλαβε ο πωλητής/προμηθευτής προς το συμφέρον του αγοραστή/ παραλήπτη.

7. Αποκλίσεις

Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των παραπάνω όρων ισχύουν μόνον εφόσον έχουν συμφωνηθεί εγγράφως. Τυχόν προφορι- κές ή τηλεφωνικές συμφωνίες θα πρέπει, για να είναι δεσμευ- τικές, να έχουν επιβεβαιωθεί εγγράφως. Τυχόν αντίθετοι όροι του αγοραστή δεν γίνονται αποδεκτοί. Στην περίπτωση  που επί μέρους διατάξεις των παρόντων όρων παράδοσης και πληρωμής έρχονται σε αντίθεση με αναγκαστικές νομοθετικές διατάξεις, αυτό δεν επηρεάζει τη νομική ισχύ των υπολοίπων διατάξεων.

8. Δωσιδικία και Τελική Παρατήρηση

Τόπος δωσιδικίας, ακόμη και για υποθέσεις από πιστωτικούς τίτλους, είναι, εφόσον ο αγοραστής είναι κατά κύριο επάγγελμα έμπορος ή συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 38 του γερμ. ΚΠολΔ, το Iserlohn ή αντίστοιχα το Hagen. Για οποια- δήποτε διαφορά ήθελε προκύψει από την παρούσα σύμβαση εφαρμοστέο θα είναι αποκλειστικά το δίκαιο της Ομοσπονδια- κής Δημοκρατίας της Γερμανίας, όπως αυτό ισχύει επί συναλ- λαγών που διενεργούνται μεταξύ ημεδαπών στην ημεδαπή. Η ακυρότητα επί μέρους διατάξεων των παρόντων όρων παρά- δοσης και πληρωμής δεν επηρεάζει καθόλου τις υπόλοιπες διατάξεις.