Leverans- och betalningsvillkor

1. Allmänt

Genom placering av en order accepterar beställaren nedanstående leverans- och betalningsvillkor. Dessa fortsätter att gälla under hela affärsförbindelsen, ifall inte en skriftlig ändring görs. Vi motsätter oss eventuella inköpsvillkor från köparens sida, såvitt de avviker från våra villkor. Endast om vi skriftligen accepterar avvikande enskilda villkor från köparens sida, är dessa rättsligt bindande för oss.

2. Offerter och priser

Om inte uttryckligen något annat avtalats, gäller alla offerter som friblivande och icke-bindande. För samtliga leveranser gäller det försäljningspris som är giltigt på leveransdagen. Den senast publicerade prislistan gäller. Om ingenting annat angetts, gäller alla priser exklusive mervärdesskatt.

3. Leverans, mottagande, uppfyllelseort

För alla order sker distributionen på beställarens bekostnad och risk, fritt fabrik eller fritt vårt lager, även vid fraktfri leverans. För skador som uppstår under transporten eller på destinationsorten ansvaras inte. Innan varan övertas ska beställaren meddela transportföretaget en eventuell skada eller förlust och anmäla sina ersättningskrav. Leveransmöjligheter förbehålls för alla order. Försening i leveransen ger beställaren hävningsrätt, men inte rätt att ställa ersättningskrav. Vi ansvarar inte för att leveransen kommer fram i tid.

4. Garanti

Klagomål ska göras gällande genast efter att varan mottagits, i  alla fall innan den inbyggs. Konvertering eller prisnedsättning kan krävas, andra rättsanspråk på grund av en bristfällig leverans – av vilket slag de än må vara - har kunden inte rätt till. Uppfyllelseort är, även vid fraktfri leverans, lastningsplatsen i Iserlohn. Vid försäljning enligt varuprov garanteras endast en fackmässig överensstämmelse med provet. För användning av våra produkter hänvisar vi till våra aktuella broschyrer och tekniska faktablad. Försäkran om eventuella användningsegenskaper därutöver ges inte, det må då vara att dessa ges separat i skriftlig form. Rådgivning och bruksanvisning ges enligt bästa förmåga på grund av erfarenheter och tester, vi kan inte ge några garantier, det må då vara att en levererad produkt är så bristfällig att garantianspråk eller ansvarsskyldig- het enligt lag är berättigade. Produktens användare är inte befriad från att – i den aktuella inbyggnadssituationen – före inbyggnaden göra en egen fackmässigt kvalificerad bedömning av produktens korrekthet och dess användbarhet för det avsedda ändamålet. För inbyggnad av sådana produkter, som t.ex. på grund av att de är så nya inte uppfyller erkända tekniska krav, är kunden (entreprenören) ansvarig för att vederbörliga överenskommelser träffas med byggherren.

5. Betalning

Betalning av fakturabeloppet ska ske i euro vid förfallotiden. Kassaoch varurabatter ges endast på grund av särskilda överenskom- melser. Ett avdrag för kassarabatt i nya fakturor är uteslutet, om äldre fakturor som förfallit till betalning ännu inte är betalda. Om fakturor inte betalas enligt avtal, har vi rätt att från och med förfallodagen utan betalningspåminnelse debitera ränta uppgående till 5 % per år över basräntesatsen (247 § första stycket i tyska civilrättsliga lagboken [Bürgerliches Gesetzbuch, BGB]). Accepter, växlar eller checker som tagits i inbyte gäller först efter inlösen som betalning. Underlåtenhet att iaktta betalningsvillkoren eller andra omständigheter som kommit oss till kännedom efter undertecknande av avtalet och begränsar köparens kreditvärdighet, kan ha till följd att alla utestående fordringar omedelbart förfaller till betalning och ger oss rätt att häva avtalet. Leveranser till kunder som vi inte känner eller vid små beställningar eller av annan orsak som vi anser nödvändig, kan vi sända mot postförskott eller så kan kontant betalning krävas vid avhämtning.

6. Äganderättsförbehåll

Fram till dess att samtliga krav som föreligger gentemot köparen på grund av affärsförbindelsen har betalats fullständigt, förblir varan vår egendom. Köparen är förpliktigad att omgående informera oss om tredje part har tillgång till varan som levererats under äganderättsförbehåll . Överlåts den levererade varan eller därav tillverkade saker av köparen till tredje part eller inbyggs de i tredje parts fastighet, så att de blir väsentliga beståndsdelar i tredje parts fastighet, övergår de fordringar och därtill knutna rättigheter som försäljaren på grund av överlåtelsen eller inbyggnaden har gentemot sina avnämare eller tredje part till oss. En separat överlåtelseförklaring behövs inte. Rättigheter enligt äganderättsförbehållet gäller ända till fullständig friskrivning på grund av villkorade förpliktelser som säljaren/leverantören i köparens/avnämarens intresse ingått.

7. Avvikelser

Ändringar av ovannämnda villkor kräver en skriftlig överenskommelse för att gälla. Muntliga avtal eller överenskommelser per telefon är rättsligt bindande endast om de skriftligen bekräftats. Villkor från köparens sida i strid mot detta kan inte accepteras. Ifall enskilda bestämmelser i dessa leveransoch betalningsvillkor skulle strida mot bindande lagstiftning, berörs övriga bestämmel- sers rättsverkan inte härav.

8. Tvistemål och avslutande anmärkning

Forum för tvistemål är Iserlohn respektive Hagen, även i växeloch checkangelägenheter, om köparen är köpman eller övriga förutsättningar enligt 38 § i civilprocesslagen [Zivilprozessordnung, ZPO] föreligger. För alla slag av tvister när det gäller avtalet är uteslutande Tyska Förbundsrepublikens lagstiftning utslagsgivande, så som den gäller för affärer mellan parter i inlandet. Om enskilda bestämmelser i dessa försäljningsoch leveransvillkor är ogiltiga, har detta ingen inverkan på de övriga villkoren.