Leverings- og betalingsbetingelser

1. Generelt

Med ordreafgivelsen anses nedenstående leverings- og betalings- betingelser som værende accepteret af ordregiverne. De vedbliver også med at være gældende under hele forretningsforbindelsen, medmindre der sker en skriftlig ændring. Vi gør indsigelse mod købers eventuelle indkøbsbetingelser, i det omfang de afviger fra vore betingelser. Kun i det tilfælde, at vi skriftligt godkender enkelte afvigende betingelser fra købers side, er disse bindende for os.

2. Tilbud og priser

Medmindre det modsatte utrykkeligt er aftalt, gælder der, at alle tilbud er ikke-bindende og at de er med forbehold for ændringer uden varsel. Det gælder for alle leveringer, at salg sprisen er den pris, der er gældende på leveringsdagen.

3. Levering, accept, opfyldelsessted

Det gælder for alle ordrer, at forsendelse sker på købers regning og risiko enten fra produktionsstedet eller vores lager også i tilfælde af fri fragt. Der hæftes ikke for skader opstået under transporten eller opstået på bestemmelsesstedet. Vi tager intet ansvar for leveringer til tiden. Klager vedrørende mangler skal indsendes umiddelbart efter modtagelsen af varerne. Kunden kan forlange ophævelse eller nedslag, men er ikke berettiget til at fremsætte andre krav af nogen slags som følge af mangelfuld levering. Opfyldelsesstedet er også for forudbetalt levering læsserampen i Iserlohn.

4. Garanti

Reklamationer skal fremsættes straks efter varens modtagelse og under alle omstændigheder, før produktet monteres. Købet kan kræves annulleret, eller der kan kræves afslag i købesummen. Kunden kan ikke rejse nogen andre krav i anledning af en mangelfuld leverance. Opfyldelsesstedet erogså ved fragtfri leveringlæssepladsen i Iserlohn. Ved  salg efter prøve garanteres kun  en fagligt korrekt overensstemmelse med prøven. Med hensyn  til behandlingen af vore produkter henviser vi til vore til enhver tid aktuelle brochurer og tekniske instruktioner. Herudover påtager vi os intet tilsagn om nogen form for brugsegenskaber, medmindre disse tilsikres særskilt i skriftlig form. Rådgivning og brugsanvisning afgives på grundlag af erfaringer og forsøg efter bedste viden. Der kan ikke pålægges os noget ansvar i den forbindelse, medmindre det leverede produkts mangelfulde stand berettiger til garantikrav eller ansvarskrav i henhold til lovhjemmel. Brugeren af produktet er ikke fritaget for i overensstemmelse med den enkelte monteringssituation selv at foretage en fagligt kvalificeret bedømmelse af produktets mangelfri stand og anvendelighed før monteringen med henblik på den planlagte anvendelse. Med hensyn til montering af produkter, som f.eks. på grund af, at de er nye, ikke er i overens- stemmelse med den anerkendte teknologiske praksis, er kunden (den, der monterer produktet) ansvarlig for at indgå aftaler herom med bygherren.

5. Betaling

Fakturabeløb skal betales i euro på forfaldsdagen. Der ydes kun nedslag og rabatter efter særlig aftale. Kontantrabatter på nye fakturaer gælder ikke, før alle forfaldne fakturaer er betalt. Såfremt betaling ikke sker rettidigt, er vi berettiget til uden påkrav at beregne renter fra forfaldsdatoen på 5% over basisrenten (§ 247, stk. 1 BGB) p.a. veksler eller checks, der tages som betaling, betragtes først som godkendte, når de er blevet accepteret. Uoverensstemmelse med betalingsbetingelser eller andre kreditbegrænsende faktorer, der bliver tydelige efter kontraktens indgåelse, vil resultere i, at alle udestående fakturaer vil forfalde til umiddelbar betaling, og vil berettige os til at ophæve kontrakten. Leveringer  til kunder, som vi ikke kender, eller i tilfælde af små ordrer eller af enhver anden grund, som vi anser for nødvendig, kan blive sendt af os pr. efterkrav, eller der kan (i tilfælde af afhentning) blive krævet kontant betaling ved afhentning.

6. Ejendomsforbehold

Varerne forbliver vores ejendom, indtil alle vores krav, der opstår fra forretningsforholdet med køber, er betalt fuldt ud. Køberen er forpligtet til at meddele os om enhver handling fra tredjemands side, der indvirker på de leverede varer, der hører under ejendomsforbehold. Hvis de leverede varer eller genstande fremstillet af deres videre bearbejdning videresælges af køber eller installeres i en ejendom, der tilhører tredjemand, på en sådan måde at de bliver væsentlige dele af den pågældende tredjemands ejendom, så skal alle krav og tilhørende rettigheder, der opstår for sælger på grund af et sådant salg eller sådan installation, for så vidt angår denne køber eller tredjemand, overdrages til os. En særlig erklæring om overdragelse er ikke nødvendig. Rettigheder, der opstår som følge af ejendomsforbeholdet, er gældende, indtil fuldstændig frigørelse af alle eventualforpligtelser, som sælger/leverandør har påtaget sig af hensyn til aftager/køber.

7. Ændringer

Ændringer med henblik på de foregående betingelser er kun gældende, hvis de er skriftligt aftalt. Mundtlige aftaler er kun gyldige, hvis de bekræftes på skrift. Modstridende betingelser fra købers side kan ikke anerkendes. Hvis de enkelte bestemmelser i disse leverings- og betalingsbetingelser er i strid med gældende lov, skal det ikke have indvirkning på den lovpligtige gyldighed af de resterende bestemmelser.

8. Domsmyndighed og afsluttende anmærkning

Stedet for domsmyndighed er Iserlohn eller Hagen inklusive i sager, der omfatter veksler eller checks, hvis køber er registreret grosserer, eller hvis de resterende bestemmelser i § 38 i de borgerlige retsplejeregler finder anvendelse. Alle stridsspørgsmål, der opstår  i forbindelse med denne aftale, skal udelukkende underkastes lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland, præcis som den gælder for indenlandske forretningstransaktioner mellem indenlandske parter. Ugyldigheden af enkelte bestemmelser i disse leverings- og betalingsbetingelser har ingen indvirkning på de resterende bestemmelser.