Szállítási és fizetési feltételek

1. Általános

A megbízás megadásával Megrendelő elfogadja az alábbi szállítási és fizetési feltételeket. Amennyiben nem történik írásos módosí- tás, ezek a feltételek a teljes üzleti kapcsolat alatt érvényesek. Nem fogadjuk el a Vevő esetleges beszerzési feltételeit, amennyiben azok eltérnek a mi feltételeinktől. A Vevő egyes eltérő feltételeit csak akkor tekintjük magunkra nézve kötelezőnek, ha azokat írás- ban elfogadtuk.

2. Ajánlatok és árak

Kifejezetten ellentétes értelmű megállapodás hiányában az összes ajánlat kötelezettség nélküli és az ajánlott fogyasztói árat tartal- mazza. Az összes szállításra a szállítás napján érvényes eladási  ár vonatkozik. Mindig a legutoljára megjelent árlista érvényes. Ha nincs kifejezetten feltüntetve, az összes ár ÁFA nélkül értendő.

3. Szállítás, felvétel, teljesítés helye

Az összes megrendelés kiszállítása Megrendelő költségére és kockázatára történik gyárunkból vagy raktárunkból, ez a díjmen- tes fuvarozásra is érvényes. A szállítás közben, vagy a rendeltetési helyen bekövetkezett károkért nem felelünk. Megrendelőnek az áru átvétele előtt be kell jelentenie annak sérülését vagy hiányát és kárigényét a fuvarozónak. A szállítási lehetőséget minden meg- rendelésre vonatkozóan fenntartjuk. A szállítási késedelem vissza- mondásra jogosítja fel a Megrendelőt, de kártérítés követelésére nem. Nem vállalunk felelősséget a szállítmány időbeni megérke- zéséért.

4. Szavatolás

A hiánybejelentésnek rögtön az áru átvétele után, de minden- képpen az áru beépítése előtt meg kell történnie. Átalakítás vagy árkedvezmény kérhető, de a Vevő a nem megfelelő szállításból kifolyólag nem léphet fel egyéb igénnyel. A teljesítés helye, díjmen- tes szállítás esetén is, az iserlohn-i rakodási hely. A minta utáni értékesítés esetén csak a szakszerű mintaszerűséget garantáljuk. Termékeink feldolgozásával kapcsolatban felhívjuk a figyelmet a mindenkori aktuális prospektusunkra és a műszaki tájékoztatóra. Ezeken túlmenő alkalmazási tulajdonságokat nem vállalunk, kivéve, ha ezeket külön írásban biztosítottuk. Tapasztalatok és kísérletek alapján legjobb tudásunk szerint adunk tanácsot és használati uta- sítást, a mi felelősségünk ebből nem származtatható, kivéve, ha    a szállított termék hiányossága törvényileg szabályozott szavato- lási vagy garanciális igényre jogosít. A termék felhasználója nem mentesül az alól, hogy a mindenkori termékbeépítés előtt saját szakmailag megalapozott véleményt formáljon az áru hibátlansá- gáról és használhatóságáról és a tervezett bevetési területre való alkalmasságáról. Az olyan termékek beépítésével kapcsolatban, melyek pl. újdonságuk miatt nem felelnek meg a technika elismert szabályainak, a Vevő (Feldolgozó) felelős az építtetővel való megál- lapodás megkötéséért.

5. Fizetés

A számlaösszeg kifizetése az esedékesség napjáig Euróban teljesí- tendő. Skontó és rabatt csak külön megállapodás alapján adható. Új számlák esetén a skontó kizárt, ha a régebbi esedékes számlák még nincsenek kiegyenlítve. Nem szerződés szerinti fizetés esetén jogunkban áll az esedékesség napjától kezdődően az alapkamat- láb feletti 5%-os éves kamat (BGB 247. § 1. bek.) felszólítás nélküli felszámítására. A fizetésbe beszámított idegen váltók, váltók vagy csekkek csak a beváltást követően számítanak fizetésnek. A fize- tési feltételek be nem tartása, vagy egyéb, a szerződéskötést köve- tően tudomásunkra jutott olyan körülmény, amely csökkenti a Vevő hitelképességét, az összes követelésünk azonnali esedékességét vonhatja maga után, és feljogosít bennünket a szerződéstől való elállásra. Ismeretlen vevőnek, vagy kis megrendelés, vagy egyéb, számunka fontos körülmény esetén a szállítás történhet utánvéttel, ill. kérhetünk készpénzfizetést az áru elvitelekor.

6. Tulajdonjog fenntartása

Az áru egészen addig a mi tulajdonunkat képezi, amíg az üzleti kapcsolatból származó összes követelésünk teljesítése nem törté- nik meg. A Vevő köteles haladéktalanul értesíteni minket, ha har- madik fél hozzáfér az általunk a tulajdonjog fenntartásával szállított áruhoz. Ha a Vevő továbbértékesíti a szállított árut, vagy az abból előállított dolgokat, vagy azokat oly módon építi be egy harmadik fél telkébe, hogy azok a harmadik fél telkének lényegi alkotóeleme- ivé válnak, akkor az Eladó számára az eladásból vagy beépítésből származó, a vásárló, vagy a harmadik féllel szembeni követelések és mellékjogok ránk szállnak. Külön lemondó nyilatkozatra nincs szükség. A tulajdonjog fenntartásából származó jogok, az Eladó / Szállító által a Vevő / Átvevő érdekében vállalt feltételes kötelezett- ség feloldásáig érvényesek.

7. Eltérések

A fenti feltételek érvényes módosításának írásban kell történnie. Szóbeli vagy telefonon elhangzott megállapodások csak akkor kötelező érvényűek, ha azokról írásos visszaigazolás született. A Vevő ellentétes értelmű feltételei nem ismerhetők el. Amennyiben jelen Szállítás és fizetési feltételek egyes rendelkezései kötelező erejű jogszabályba ütköznének, a többi rendelkezés jogérvényes- ségét ez nem érinti.

8. Területi illetékesség és záró megjegyzések

Amennyiben a Vevő önálló vállalkozó vagy megfelel a Polgári Per- rendtartás (Ppt.) 38. § szerinti követelményeknek, úgy a területi illetékesség váltó és csekkügylet esetén isIserlohn vagy Hagen. Bármilyen, a szerződésből fakadó vita esetén kizárólag a Németor- szági Szövetségi Köztársaság joga az irányafó, a belföldiek belföl- diekkel kötött üzleteire vonatkozó törvényei iszerint. Jelen Szállítási és Fizetési Feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nincs kihatással a többi feltételre.