Dodací platební podmínky

1. Všeobecně

Udělením zakázky přijímá objednatel následující dodací a platební podmínky. Ty zůstávají v platnosti i po celou dobu obchodního vztahu, pokud nebudou provedeny žádné písemné změny.

Rozporujeme případné nákupní podmínky kupujícího, pokud se odchylují od našich podmínek. Odchylující se jednotlivé podmínky kupujícího jsou pro nás závazné jen, když je písemně přijmeme.

2. Nabídky a ceny

Pokud není výslovně ujednáno jinak, jsou všechny nabídky volné a nezávazné. Pro veškeré dodávky je za prodejní cenu považována cena, která je platná v den dodávky. V platnosti je vždy poslední vydaný ceník. Pokud to není zvlášť vyznačeno, jsou všechny ceny bez DPH.

3. Dodávka, přejímka, místo plnění

U všech zakázek probíhá zasílání z výroby nebo z našeho skladu, i u dodávky bez dovozného, na náklady a riziko objednatele. Neručíme za škody, které vzniknou během přepravy nebo na místě určení. Objednatel musí poškození nebo ztrátu zboží oznámit přepravní firmě a ohlásit u ní nárok na uplatnění škody. Možnost dodávky je vyhrazena pro všechny zakázky. Zpoždění dodávky opravňuje objednatele k odstoupení, ale ne k požadování náhrady škody. Nepřebíráme záruku za včasné doručení dodávky.

4. Záruka

Reklamace je nutno uplatnit okamžitě po obdržení zboží, v každém případě před zabudováním zboží. Je možno požadovat zrušení kupní smlouvy nebo snížení ceny, jiné nároky jakéhokoliv druhu, vyplývající ze závadné dodávky, zákazníkovi nepřísluší. Místem plnění je i v případě dodávky bez dovozného  místo  naložení, tedy Iserlohn. Při prodeji podle vzorků je zaručen pouze odborně odzkoušený objem. Ohledně zpracovávání našich výrobků odkazujeme na naše aktuální prospekty a technické listy. Nepřebíráme jakékoliv přísliby o vlastnostech použití, přesahující tento rámec, jedině pokud by byly zvlášť písemně potvrzeny. Poradenství a návod k použití poskytujeme na základě našich zkušeností a zkoušek podle našeho nejlepšího vědomí, nelze z toho odvozovat záruku z naší strany, s výjimkou případu, kdy závada dodaného výrobku opravňuje k nárokům ze záruky či ručení, které vyplývají ze zákona. Uživatel výrobku tím není zbaven povinnosti, provést  v souladu s příslušnou situací pro zabudování vlastní, odborně kvalifikované zhodnocení nezávadnosti a použitelnosti výrobku před jeho zabudováním pro plánovaný účel použití. Při zabudování výrobků, které např. z důvodu jejich novoty neodpovídají uznávaným technickým pravidlům, nese zákazník (zpracovatel) odpověd- nost za ujednání odpovídajících dohod s investorem.

5. Platba

Platba vyúčtované částky musí být provedena v Euro v termínu splatnosti. Skonto a rabaty se poskytují jen na základě zvláštního ujednání. Odečtení skonta za novou fakturu je vyloučeno, pokud ještě nejsou uhrazeny starší, splatné faktury. V případě platby, která neproběhne v souladu se smlouvou, jsme v den splatnosti oprávněni bez předchozího upozornění účtovat úroky ve výši 5% nad základní úrokovou sazbou (§ 247, odst. 1 BGB) p.a. Akceptace, směnky nebo šeky, přijaté k placení jsou považovány za platbu teprve po jejich proplacení. Nedodržení platebních podmínek nebo jiné okolností, které nám budou známy teprve po uzavření smlouvy a které snižují úvěruschopnost kupujícího, mají za násle- dek okamžitou splatnost všech našich pohledávek a opravňují nás k odstoupení od smlouvy. Dodávky pro nám neznámé zákazníky nebo v případě malých zakázek, či z jiného pro nás důležitého důvodu, můžeme zasílat na dobírku, nebo požadujeme při jejich vyzvednutí platbu v hotovosti.

6. Výhrada vlastnického práva

Zboží zůstává v našem vlastnictví do té doby, dokud nejsou uspokojeny všechny naše pohledávky, vyplývající z obchodního vztahu vůči kupujícímu. Kupující je povinen nás neprodleně informovat o přístupu třetí osoby ke zboží, které je dodáno s výhradou vlastnického práva. Pokud bude námi dodané zboží, nebo věci z něj vyrobené, prodáno dál, nebo zabudováno do pozemku třetí osoby tak, že se stane podstatnou součástí pozemku třetí osoby, pak pohledávky a vedlejší práva, která prodávajícímu vzniknou z tohoto prodeje nebo zabudování vůči odběrateli nebo třetí osobě, přechází na nás. Nevyžaduje to zvláštního prohlášení o odstoupení. Práva z výhrady vlastnického práva platí až do úplného uvolnění od případných závazků, které prodávajícímu / dodavateli vznikly v zájmu kupujícího / odběratele.

7. Odchylky

Pro platné změny výše uvedených podmínek je zapotřebí písemné dohody. Ústní a telefonické dohody jsou platné jen tehdy, když jsou písemně potvrzeny. Protikladné podmínky kupujícího nemohou být uznány. Pokud by měla být jednotlivá ustanovení těchto dodacích a platebních podmínek v rozporu s platným právem, pak tím není dotčena právoplatnost zbývajících ustanovení.

8. Místo soudu a závěrečná poznámka

Místem soudu i pro záležitosti směnky a šeku, pokud je kupující podnikajícím, na kterého se vztahuje obchodní zákoník v plném rozsahu, nebo platí jiné předpoklady § 38 ZPO, je Iserlohn příp. Hagen. Pro veškeré spory, vzniklé na základě smlouvy, platí výlučně zákony Spolkové republiky Německo, a to v rozsahu platnosti pro obchodování mezi tuzemci v tuzemsku. Neúčinnost jednotlivých ustanovení těchto prodejních a dodacích podmínek nemá vliv na účinnost zbývajících ustanovení.